Sunday, 18 September 2011

Good News for the Practicing Muslim

INNAD DEENA INDALLAHIL ISLAM
The Religion with Allah is indeed Islam
(Holy Quran:  Surath Aal-e-Imra'n: 19)

INNA AS'HAABIL JANNATHIL YAV'MA FEE SHUGHU'LIN FAAKIHOON. HUM VA AZ'VAAJUHUM FEE ZILAALIN ALAL ARAAYIKI MUTH’THAKI'YOON. LAHUM FEEHA FAAKIHATHUN'V VA LAHUM MAA YAD’DA'OON. SALAAMUN QAV'LAM MIN'R RABBIR RAHEEM.

Certainly the dwellers of the Garden (Paradise) will, on the Day of Judgment, have (unmingled) joy in all they do. They and their wives will be in pleasant shade, reclining on thrones set high.  Every kind of fruit (the reward for good deeds) will be there for them.  They will have whatever they desire.  And for them, the salutation from their Most Merciful Lord will be "Peace!"
(Surath Al Ya'seen: 55 to 58)

VALLAZEENA YAKHOOLANA RABBANAA HAB LANAA MIN AZ'VAAJINAA VA ZURREE'YAATHINA QURRATHA AA'YUNIN'V VAJ'AL'NAA LIL MUTH'THAQEENA IMAMAA.  OOLAAYIKA
 YUJ'ZAVNAL GHUR'FATHA BIMAA SABAROO  VA YULAQ'QAVNA FEEHAA THAHIYYATHAN'V VA SALAAMAA.  KHAALIDEENA FEEHA.
HASUNATH MUSTHA'QARRAN'V VA MAQAA'MAA

And those who pray, "Our Lord, Grant us wives and children
who will be the delight of our eyes and grant us the (good fortune to be) righteous (always). They are the ones who will be rewarded with the highest Heaven for their patience and constancy. They will be welcomed therein with salutations of peace. Dwelling therein for ever, how beautiful (their) abode and place of rest!
(Surath Al Furqan: 73-76)

DAAVAAHUM FEEHAA SUB'HAANAKA ALLAHUMMA VATH THAHIYYAA'THU'HUM FEEHAA SALAAMUN'V VA AAKHIRU DAA'VAAHUM ANIL'HAM’DULILLAHI RABBIL AALAAMEEN
.
The prayer (of the righteous dwellers of Heaven) will be:
"Glory to You, Allah!" Their greeting therein will be "Peace!"
And their concluding prayer will be: "Praise be to Allah, the Creator and Sustainer of the Universe!"
(Surath al Younus: 10)